Taiwan

3GB Taiwan (China) 30-Day

$252.00 MXN

3GB Greater China

$384.00 MXN

12GB Greater China

$1,152.00 MXN

100GB Taiwan (China) 365-Day

$5,795.00 MXN

10GB Taiwan (China) 30-Day

$659.00 MXN

1GB Greater China

$154.00 MXN

1GB Taiwan (China) 7-Day

$99.00 MXN

500MB Day Pass Taiwan (China)

$44.00 MXN

Monthly Pass for Taiwan(China) (25GB full speed)

$1,185.00 MXN

Yearly Pass for Taiwan(China) (25GB full speed/month)

$10,537.00 MXN

10GB Global BIZ

$2,151.00 MXN

5GB Global

$2,125.00 MXN

12GB Global

$4,774.00 MXN

3GB Global

$1,591.00 MXN

1GB Global

$637.00 MXN

5GB Global BIZ

$1,375.00 MXN